Wets veranderingen: Kinderalimentatie en kindgebonden budget

Vanaf 1 januari 2015 zijn er fiscale regelingen ingrijpend veranderd die mogelijke gevolgen hebben omtrent de behoefte aan kinderalimentatie. Daarnaast heeft het ook zijn invloed op de draagkracht voor het betalen van een bedrag aan kinderalimentatie.
Hierover heeft u waarschijnlijk al eens eerder een artikel van ons over gelezen. Naast de kinderalimentatie is ook het kindsgebonden budget flink verhoogd per ingaande van 1 januari 2015. Hierdoor ontvangen veel alleenstaande ouders soms honderderen euro’s meer per maand.
In de richtlijn van de alimentatienorm wordt aangegeven dat het kindgebonden budget in mindering dient te worden gebracht op de behoefte van het kind. Echter heeft dat vaak tot gevolg dat de behoeften van de kinderen zodanig afneemt dat er bijna geen alimentatie meer betaald hoeft te worden. Voor veel mensen die verplicht waren om alimentatie af te dragen was dit aanleiding om een wijzigingsverzoek bij de rechtbank in te dienen. Het lijkt er namelijk op alsof de kosten van de alimentatieplichtige worden overgedragen naar de belastingbetaler. Het Gerechtshof is hiermee naar de Hoge raad gegaan en heeft hier een aantal vragen over gesteld.
De Hoge Raad is geadviseerd over de vraag of het terecht is dat het kindgebonden budget in mindering strekt afhankelijk van de behoeften van het kind. Het advies is om het kindgebonden budget niet in mindering te brengen op de behoeften van het kind. In plaats daarvan zou het moeten worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Op deze manier wordt het kindgebonden budget meegewogen in de draagkracht van deze ouder. Binnenkort zal de Hoge Raad hier verdere uitspraak over doen.
Heeft u vragen over het onderwerp of bent u opzoek naar een mediator die u kan bijstaan tijdens een geschil over dit onderwerp? Neem dan contact op met Antonia Advocaten & Mediators

Ontslag met wederzijdse goedkeuring

Een dienstverband kan zonder tussenkomst van rechterlijke instanties worden beeindigd. Uw werkgever of u, biedt de ander dan een ontslagvoorstel aan. Hierna is er mogelijkheid voor onderhandelingen waarop een akkoord gesloten kan worden dan is er sprake van een wederzijdse goedkeuring. Voor beide partijen scheelt dit vaak veel tijd en geld. Maar hoe gaat het nou precies in zijn werking?

Een ontslag met wederzijds goedkeuring gaat altijd gepaard met onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Zo maakt u afspraken over:

 • de datum waarop het ontslag in gaat
 • een ontslagvergoeding
 • een vrijstelling van werk met salaris behoud
 • openstaand vakantiegeld
 • openstaande vakantie dagen
 • de voorwaarden die voortvloeien vanuit het concurrentiebeding

Voor de werknemer is het belangrijk om te weten of hij/zij veiliggesteld is van een WW-uitkering.

De afspraken die worden gemaakt zullen in een overeenkomst moeten worden opgenomen. Dit noemen we ook wel een beeindigingsovereenkomst.

Voordelen van een ontslag met wederzijdse goedkeuring

 • werkgever en werknemer hebben de regie over de voorwaarden van ontslag
 • de zekerheid dat de werknemer uit dienst treed
 • helderheid over de datum van ontslag
 • helderheid over de ontslagvergoeding
 • regeling rondom loonbetaling
 • communicatief en relationeel gezien en betere manier van ontslag

Hulp tijdens het ontslag proces
Voordat u het ontslag indient van uw werknemer, is het van belang dat u goede voorbereidingen treft. U moet een goed personeeldossier bijgehouden hebben die uw argumenten voor ontslag kunnen verklaren.

Na het aanbieden van het ontslagvoorstel aan uw werknemer vinden vaak onderhandelingen plaats over de ontslagvoorwaarden. Veel werkgevers besluiten om deze voorbereiding door iemand anders uit te laten voeren omdat er juridische kennis voor nodig is.

Opgelet!

Nadat de beindigingsovereenkomst is getekend mag de werknemer afhankelijk van de situatie de overeenkomst ontbinnen binnen twee of drie weken. De arbeidsrechtjuristen van Antonia Advocatuur & Mediation kunnen bij het opstellen van de beëindigingsovereenkomst het risico verkleinen dat de werknemer zich op ontbinding beroept.

Verzuim? Zo los je het op!

Komt je opdrachtnemer afspraken niet na? Zo pak je het aan

‘Ik heb een bedrijf ingehuurd voor het aanleggen van electriciteit in mijn pand. Degene die de werkzaamheden zou uitvoeren weigert echter deze af te ronden. Wat moet ik doen om de onderhoudswerkzaamheden alsnog afgerond te krijgen?

Het zal je maar gebeuren: je geeft een opdracht aan iemand, diegene begint er aan maar weigert het af te maken. Is de opdrachtnemer dan in verzuim of niet?

Drie situaties
Er zijn drie situaties waarin iemand in verzuim is:
1. De opdrachtnemer laat weten niet te kunnen of zullen nakomen wat afgesproken is. Hierdoor is hij direct in verzuim.
2. De opdrachtnemer presteert niet binnen een bepaalde op voorhand overeengekomen termijn (bijv. 31 december 2018 16.00 uur) of de opdrachtnemer overschrijdt een fatale termijn (bijv. een betalingstermijn van 30 dagen). Ook dan hoeft u geen ingebrekestelling meer te sturen.
3. De opdrachtnemer voldoet niet aan de schriftelijke ingebrekestelling binnen de gestelde termijn en negeert dus de termijn.

Pas in verzuim als…
Verzuim treedt pas in als je als opdrachtgever eerst schriftelijk de opdrachtnemer aanmaant en hem een redelijke termijn voor nakoming geeft. Ofwel, je stuurt hem een ingebrekestelling zodat duidelijk is dat hij een laatste kans krijgt. Blijft de opdrachtnemer desondanks in gebreke, dan pas is er sprake van verzuim.

Wat is een redelijke termijn?
Maar wat is een redelijke termijn? Dit hangt helemaal van de omstandigheden af. In het voorbeeld was afgesproken dat de schilderklus binnen vier weken afgerond zou zijn. Dan is vier weken ook een redelijke termijn. Gaat het bijvoorbeeld om een betaling van een factuur waarbij geen betalingstermijn is afgesproken, ook dan wordt 30 dagen na de factuurdatum als een redelijke termijn beschouwd. Maar wat als het gaat om het bouwen van een boot, een flat of het aanleggen van een tuin? Wanneer partijen er in onderling overleg niet uitkomen, is het uiteindelijk aan de rechter om te bepalen wat een redelijke termijn is.

Advies bij verzuim?
Is uw opdrachtnemer in verzuim? Neem dan contact op met uw advocaat in deventer. Wij adviseren u graag over mogelijke vervolgstappen. Als het tot een juridische procedure komt, behartigen wij graag uw belangen.

Wet vergoeding affectieschade

Op 1 januari 2019 is de Wet vergoeding affectieschade in werking getreden. Naasten van een slachtoffer van bijvoorbeeld een ernstig arbeidsongeval hebben recht gekregen op smartengeld. Wat betekent deze wet precies?

Tot voorheen kon uitsluitend het slachtoffer van een (arbeids- of verkeers)ongeval, een geweldsmisdrijf of een medische fout een smartengeldvergoeding vorderen van diegene die aansprakelijk is voor zijn of haar letselschade.  Met de nieuwe wet is daar verandering in gekomen. Ook de naaste familie van het slachtoffer met ernstig letsel of nabestaanden kunnen smartengeld vorderen. Dit geldt alleen voor mensen die een nauwe band hebben met het slachtoffer. In de praktijk veelal de partner, kinderen en ouders. De wet is alleen van toepassing op ongevallen die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2019.Emotionele schade
De gedachte achter de vergoeding is dat deze vorm van smartengeld zal helpen bij de emotionele verwerking van het overlijden van de naaste of het blijvende en ernstige letsel.  Vergoeding van immateriële schade kan het verdriet natuurlijk niet wegnemen, maar biedt hopelijk wel enige erkenning en genoegdoening.

Smartengeld bij ernstige blijvende invaliditeit door arbeidsongeval
Stel dat de werkgever aansprakelijk is voor een ongeval op het werk, dan kan de familie van het slachtoffer vergoeding van affectieschade vorderen. De te vorderen bedragen zijn vastgelegd in het Besluit vergoeding affectieschade en liggen tussen € 12.500,- en € 20.000,-.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw arbeidsrecht advocaat in deventer

Het bepalen van de bepaalde tijd: is dat nou echt zo belangrijk wel?

Het bepalen van de bepaalde tijd in een contract: hoe belangrijk is dat nou echt?(heel belangrijk!)

Zoals je waarschijnlijk weet, mag je max. 3 arbeidsovereenkomsten met een bepaalde tijd afsluiten voor de duur van max 2 jaar, met tussen perioden van max 6 maanden. In deze column wil ik het vooral met je hebben over de duur van maximaal 2 jaar: hoe nauw komt dat? Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk laat ik je zien dat het ontzettend nauw komt.

Werkgever sluit een contract af, ingaande op 2 februari 2015, voor een periode van 6 maanden. Na de 6 maanden verlengt hij het contract per 3 augustus 2015. Deze datum valt op een maandag en sluit aan op het einde van het vorige contract, zo is de redenering van de werkgever. Vervolgens wordt het contract nog eens verlengd voor een half jaar tot 3 februari 2016, en dan voor een jaar tot 3 februari 2017. Werkgever zegt tijdig aan dat het contract niet zal worden verlengd, maakt afspraken met de werknemer, het contract loopt – in de beleving van de werkgever- per 3 februari 2016 af.

Vervolgens claimt de werknemer een contract voor onbepaalde tijd, omdat de contracten voor bepaalde tijd in totaal 2 jaar plus een dag geduurd hebben, en daarmee de termijn van 24 maanden hebben overschreden. Immers, de eerste contractdatum was 2 februari 2015, het contract loopt tot en met 3 februari 2017: 2 jaar en een dag.

De werknemer neemt hier juridisch gezien een terecht standpunt in. Dit hebben we al in meerdere uitspraken van de rechtbank bevestigd gezien: als de termijn van 24 maanden wordt overschreden, ook al is het met 1 dag, ontstaat er een contract voor onbepaalde tijd.

En aan dat contract voor onbepaalde tijd komt niet zo maar een einde. U moet daarvoor toestemming hebben van de kantonrechter of de UWV. Maar sinds de invoering van het nieuwe arbeidsrecht is dat niet meer zo gemakkelijk. Want welke reden heeft u nu voor het beëindigen van de arbeidsrelatie? Misschien denkt u nu: een verstoorde arbeidsrelatie, maar dat zal een kantonrechter in dit geval niet snel aannemen. Juridisch gezien heeft de werkgever een fout gemaakt door de termijn van 24 maanden te overschrijden, zodat een werknemer in de ogen van een rechter terecht een beroep doet op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hij zal ook geen WW ontvangen, nu er naar de mening van UWV eveneens een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan en de werknemer zal terugverwijzen naar de werkgever.

Belangrijk: we hebben het hier over de ketenregeling, dus de situatie waarin meerdere contracten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen. Niet te verwarren derhalve met de situatie waarin één contract voor bepaalde tijd wordt afgesloten, deze mag (uiteraard binnen het redelijke) zo lang zijn als nodig is.

Samenvattend: let goed op de ingangsdatum bij het verlengen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, of heeft u zelf te maken met een dergelijk probleem. Informeer dan bij uw advocaat in deventer over mediation

Hoe kan je ongewenst gedrag op de werkvloer preventief tegen gaan?

Medewerkers in alle bedrijfsectoren kunnen  te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat kan van zowel collega’s, klanten of clienten zijn. Om ongewenst gedrag te voorkomen moeten er duidelijk afspraken gemaakt worden op de werkvloer.

Risico inventarisatie- en evaluatie is de beste aanpak als het aankomt op het preventief tegen gaan van intimidatie en ongewenst gedrag op het werk. Dit uit zich in het aanwijzen van een preventiemedewerker. Hij/zij dient als de ogen en de oren op de werkvloer en speelt dus een belangrijke rol in de inventarisatie en de evaluatie.

Maar wat is ongewenst gedrag dan precies?

Ongewenst gedrag komt voor in verschillende vormen:

 • verbaal (schelden, stem verheffen)
 • fysiek (geweld, vastpakken)
 • psychisch (dreigen, pesten, chanteren)
 • seksueel (ongepaste opmerkingen, aanraken, aanranding)
 • discriminatie (leeftijd, geslacht, geloof, handicap, geaardheid, functie)
 • criminaliteit (dreigementen, drugshandel, inbreuk op privacy)

Waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan ongewenst gedrag op het werk?

Ongewenst gedrag kan veel los maken op de werkvloer. Zo zijn stress en het gevoel van onveiligheid veel voorkomende problemen als het aankomt op ongewenst gedrag op het werk. Dit kan PSA (psychosociale arbeidsbelasting) tot gevolg hebben waardoor mederwerkers arbeidsongeschikt kunnen worden.

Psychosociale arbeidsbelasting is een belangrijke factor bij de uitval van mensen. Maar voordat ze uitvallen, is hun productiviteit al ver van te voren onder druk komen te staan. Des te meer reden om uitgebreid aandacht aan dit probleem te besteden. Vroeg de risico’s in kaart brengen kan helpen om de juiste maatregelen te treffen en uitval te voorkomen

Seksuele intimidatie op de werkvloer

Van alle vormen van ongewenst gedrag is seksuele intimidatie waarschijnlijk de vorm die het minst aan het daglicht komt. De reden hiervoor is dat er niet graag over gepraat wordt door schaamte en schuldgevoel. De gevolgen van seksuele intimidatie zijn dat werkprestaties van de werknemer afnemen en er wordt een vijandige werksfeer gecreeerd. Dit lijdt vaak tot ernstige klachten.

Wat is seksuele intimidatie nu precies? Het kan gaan om ongewenste seksuele toenadering of verzoeken om seksuele gunsten. Of om ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag waarbij iemand onderwerping aan zulk gedrag expliciet of impliciet gebruikt als voorwaarde voor een baan. Of onderwerping of juist afwijzing gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van de betrokkene raken.

Heeft u te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer? Neem dan contact op met Overbeek de Meyer voor een mediation advies.

Wat gebeurd er met de nalatenschap van mijn partner?

Woon je samen of ben je getrouwd? Waneer je te maken krijgt met een erfenis is dit van groot belang.

Het overkomt de besten. Ruzie over een erfenis. Rondom de erfenis van George Michael is nog steeds een hoop te doen. Vooral zijn partner met wie hij samen woonde is het niet eens de inhoud van de erfenis.  En ook de partner van wijlen Stieg Larsson, de bekende schrijver, had geen recht op de inboedel ondanks dat ze al jaren samen leefden. Belangrijk is: Hoe kun je ervoor zorgen dat dit jou niet overkomt?

Automatisch erven?
Het maakt een groot verschil of je samen woont of getrouwd bent. Woon je samen en wil je je vermogen nalaten aan je partner met wie je samenwoont, dan moet je dit vast laten leggen bij de notaris. Dat geldt ook voor andere specifieke wensen die je hebt wanneer je komt te overlijden. Ben je getrouwd en heb je niets specifieks vastgelegd bij een notaris, dan zal het wettelijk erfrecht gelden. De nabestaande partner erft dan ‘automatisch’ op grond van deze wet.

Wat bij gemeenschappelijk eigendom?
Wat doe je als de woning en inboedel gemeenschappelijk eigendom is? Als je wilt dat dit de langstlevende partner toekomt, dan moet je een verblijvingsbeding opnemen in een samenlevingsovereenkomst. Het is goed hier een onherroepelijke volmacht aan te verbinden.

Let op bij erfbelasting
Ook voor de erfbelasting kan het verschil uitmaken of je samenwoont of getrouwd bent. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet val je als samenwoner in tariefgroep I, maar voldoe je hier niet aan dan val je in tariefgroep II en betaal je dus meer belasting over de erfenis.

Woon je samen, denk dan goed na over de  mogelijke gevolgen als één van jullie overlijdt. Voorkom onaangename verrassingen en laat belangrijke zaken vastleggen in een samenlevingsovereenkomst en testament.

Loop je tegen problemen aan omtrent de nalatenschap van je partner? Neem dan contact op met SchoeBroek advocaten & mediators.

Scheiding en mediation

Mediation is een uitstekend middel om een scheiding te realiseren. Soms kan een conflict flink escaleren.

Wanneer mensen in conflict zijn kan het wijs zijn om onder begeleiding van een mediator in gesprek te gaan om zo’n escalatie te voorkomen. Achter een beslissing zit altijd een verhaal.
Mediation kan ervoor zorgen dat je het verhaal van de ander achterhaalt en kan dit bijdragen aan acceptatieproces.

Om mediation te laten werken moeten partners goed kunnen luisteren naar elkaar. Als een van beide partners blijft vasthouden aan zijn standpunt kunnen de gemoederen hoog oplopen. Dit is een nadeel van mediation.

In dit geval is het raadzaam om een advocaat in te schakelen.

Van Overbeek de Meyer Advocaten en Mediators hebben advocaten en mediators in dienst die u kunnen bijstaan bij het scheidingsproces.
Raadpleeg de website voor meer informatie.

Conflict? Kies voor mediation

Bij arbeidsmediation gaan werkgever en werknemer samen in gesprek wanneer er sprake is van een conflict. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan na ontevredenheid van een van beide partijen.

Een paar voorbeelden hiervan:
* te hoge druk of teveel stress op de werkvloer
* contracten die niet verlengd worden
* onenigheid op de werkvloer met betrekking tot nieuwe regelingen.

Conflicten zijn beter om samen op te lossen, dan uit te vechten bij de rechtbank. Beter is het om in gesprek te gaan met beide partijen, onder begeleiding van een derde onafhankelijke partij: een mediator.

Zo wordt escalatie voorkomen, het werkt sneller en het is ook nog eens goedkoper dan een rechtzaak.

Hulp nodig van een mediator? Onze specialisten kunnen u bijstaan in zo’n gesprek: Van Overbeek De Meyer Advocaten en Mediators

Ongewenst gedrag op de werkvloer?

Van Overbeek De Meyer Advocaten en Mediators in Deventer zijn gespecialiseerd in confictbemiddeling.

Dit kan bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag op de werkvloer, denk aan:
* Seksuele intimidatie
* Pesten
* Agressie en geweld
* Bedreiging
* Discriminatie
* Veiligheid

Seksuele intimidatie
Dit kan gevolgen hebben op de toestand van de medewerker. Vooral in negatieve zin. Dit kunnen klachten zijn als angst, stress, slapeloosheid, en concentratieproblemen. Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Pesten
Onder pesten wordt ook wel een vorm van geweld verstaan waarbij er op een psychische, fysieke of seksuele wijze geweld wordt gepleegd. De persoon wordt minstens 1x per week voor een halfjaar lastig gevallen.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Agressie en geweld
Onder agressie worden fysieke of mentale agressie verstaan.
Fysiek kan zijn: bedreiging, schoppen of slaan, of aanvallen.
Mentaal kan treiteren of pesten zijn.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Bedreiging
In de meeste gevallen is bedreiging het dreigen met fysiek geweld of de dood tegen een persoon, zijn vrienden en familie of eigendommen. Bedreigingen kunnen op verschillende manieren worden geuit.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Discriminatie
 Bij discriminatie wordt onterecht verschil gemaakt in de behandeling van mensen. Zo kan er onder meer worden gediscrimineerd op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele voorkeur.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Veiligheid
Het is erg belangrijk dat een medewerker zich veilig voelt op de werkvloer. Indien dit niet het geval is kan dit negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van de medewerker. Denk hierbij aan slapeloosheid, concentratieproblemen, angst, agressie en stress.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Hulp nodig bij conflictbemiddeling?
Onze mediators helpen: Van Overbeek De Meyer Mediation