Hoe kan je ongewenst gedrag op de werkvloer preventief tegen gaan?

Medewerkers in alle bedrijfsectoren kunnen  te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat kan van zowel collega’s, klanten of clienten zijn. Om ongewenst gedrag te voorkomen moeten er duidelijk afspraken gemaakt worden op de werkvloer.

Risico inventarisatie- en evaluatie is de beste aanpak als het aankomt op het preventief tegen gaan van intimidatie en ongewenst gedrag op het werk. Dit uit zich in het aanwijzen van een preventiemedewerker. Hij/zij dient als de ogen en de oren op de werkvloer en speelt dus een belangrijke rol in de inventarisatie en de evaluatie.

Maar wat is ongewenst gedrag dan precies?

Ongewenst gedrag komt voor in verschillende vormen:

  • verbaal (schelden, stem verheffen)
  • fysiek (geweld, vastpakken)
  • psychisch (dreigen, pesten, chanteren)
  • seksueel (ongepaste opmerkingen, aanraken, aanranding)
  • discriminatie (leeftijd, geslacht, geloof, handicap, geaardheid, functie)
  • criminaliteit (dreigementen, drugshandel, inbreuk op privacy)

Waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan ongewenst gedrag op het werk?

Ongewenst gedrag kan veel los maken op de werkvloer. Zo zijn stress en het gevoel van onveiligheid veel voorkomende problemen als het aankomt op ongewenst gedrag op het werk. Dit kan PSA (psychosociale arbeidsbelasting) tot gevolg hebben waardoor mederwerkers arbeidsongeschikt kunnen worden.

Psychosociale arbeidsbelasting is een belangrijke factor bij de uitval van mensen. Maar voordat ze uitvallen, is hun productiviteit al ver van te voren onder druk komen te staan. Des te meer reden om uitgebreid aandacht aan dit probleem te besteden. Vroeg de risico’s in kaart brengen kan helpen om de juiste maatregelen te treffen en uitval te voorkomen

Seksuele intimidatie op de werkvloer

Van alle vormen van ongewenst gedrag is seksuele intimidatie waarschijnlijk de vorm die het minst aan het daglicht komt. De reden hiervoor is dat er niet graag over gepraat wordt door schaamte en schuldgevoel. De gevolgen van seksuele intimidatie zijn dat werkprestaties van de werknemer afnemen en er wordt een vijandige werksfeer gecreeerd. Dit lijdt vaak tot ernstige klachten.

Wat is seksuele intimidatie nu precies? Het kan gaan om ongewenste seksuele toenadering of verzoeken om seksuele gunsten. Of om ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag waarbij iemand onderwerping aan zulk gedrag expliciet of impliciet gebruikt als voorwaarde voor een baan. Of onderwerping of juist afwijzing gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van de betrokkene raken.

Heeft u te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer? Neem dan contact op met Overbeek de Meyer voor een mediation advies.

Wat gebeurd er met de nalatenschap van mijn partner?

Woon je samen of ben je getrouwd? Waneer je te maken krijgt met een erfenis is dit van groot belang.

Het overkomt de besten. Ruzie over een erfenis. Rondom de erfenis van George Michael is nog steeds een hoop te doen. Vooral zijn partner met wie hij samen woonde is het niet eens de inhoud van de erfenis.  En ook de partner van wijlen Stieg Larsson, de bekende schrijver, had geen recht op de inboedel ondanks dat ze al jaren samen leefden. Belangrijk is: Hoe kun je ervoor zorgen dat dit jou niet overkomt?

Automatisch erven?
Het maakt een groot verschil of je samen woont of getrouwd bent. Woon je samen en wil je je vermogen nalaten aan je partner met wie je samenwoont, dan moet je dit vast laten leggen bij de notaris. Dat geldt ook voor andere specifieke wensen die je hebt wanneer je komt te overlijden. Ben je getrouwd en heb je niets specifieks vastgelegd bij een notaris, dan zal het wettelijk erfrecht gelden. De nabestaande partner erft dan ‘automatisch’ op grond van deze wet.

Wat bij gemeenschappelijk eigendom?
Wat doe je als de woning en inboedel gemeenschappelijk eigendom is? Als je wilt dat dit de langstlevende partner toekomt, dan moet je een verblijvingsbeding opnemen in een samenlevingsovereenkomst. Het is goed hier een onherroepelijke volmacht aan te verbinden.

Let op bij erfbelasting
Ook voor de erfbelasting kan het verschil uitmaken of je samenwoont of getrouwd bent. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet val je als samenwoner in tariefgroep I, maar voldoe je hier niet aan dan val je in tariefgroep II en betaal je dus meer belasting over de erfenis.

Woon je samen, denk dan goed na over de  mogelijke gevolgen als één van jullie overlijdt. Voorkom onaangename verrassingen en laat belangrijke zaken vastleggen in een samenlevingsovereenkomst en testament.

Loop je tegen problemen aan omtrent de nalatenschap van je partner? Neem dan contact op met SchoeBroek advocaten & mediators.

Scheiding en mediation

Mediation is een uitstekend middel om een scheiding te realiseren. Soms kan een conflict flink escaleren.

Wanneer mensen in conflict zijn kan het wijs zijn om onder begeleiding van een mediator in gesprek te gaan om zo’n escalatie te voorkomen. Achter een beslissing zit altijd een verhaal.
Mediation kan ervoor zorgen dat je het verhaal van de ander achterhaalt en kan dit bijdragen aan acceptatieproces.

Om mediation te laten werken moeten partners goed kunnen luisteren naar elkaar. Als een van beide partners blijft vasthouden aan zijn standpunt kunnen de gemoederen hoog oplopen. Dit is een nadeel van mediation.

In dit geval is het raadzaam om een advocaat in te schakelen.

Van Overbeek de Meyer Advocaten en Mediators hebben advocaten en mediators in dienst die u kunnen bijstaan bij het scheidingsproces.
Raadpleeg de website voor meer informatie.

Conflict? Kies voor mediation

Bij arbeidsmediation gaan werkgever en werknemer samen in gesprek wanneer er sprake is van een conflict. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan na ontevredenheid van een van beide partijen.

Een paar voorbeelden hiervan:
* te hoge druk of teveel stress op de werkvloer
* contracten die niet verlengd worden
* onenigheid op de werkvloer met betrekking tot nieuwe regelingen.

Conflicten zijn beter om samen op te lossen, dan uit te vechten bij de rechtbank. Beter is het om in gesprek te gaan met beide partijen, onder begeleiding van een derde onafhankelijke partij: een mediator.

Zo wordt escalatie voorkomen, het werkt sneller en het is ook nog eens goedkoper dan een rechtzaak.

Hulp nodig van een mediator? Onze specialisten kunnen u bijstaan in zo’n gesprek: Van Overbeek De Meyer Advocaten en Mediators

Ongewenst gedrag op de werkvloer?

Van Overbeek De Meyer Advocaten en Mediators in Deventer zijn gespecialiseerd in confictbemiddeling.

Dit kan bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag op de werkvloer, denk aan:
* Seksuele intimidatie
* Pesten
* Agressie en geweld
* Bedreiging
* Discriminatie
* Veiligheid

Seksuele intimidatie
Dit kan gevolgen hebben op de toestand van de medewerker. Vooral in negatieve zin. Dit kunnen klachten zijn als angst, stress, slapeloosheid, en concentratieproblemen. Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Pesten
Onder pesten wordt ook wel een vorm van geweld verstaan waarbij er op een psychische, fysieke of seksuele wijze geweld wordt gepleegd. De persoon wordt minstens 1x per week voor een halfjaar lastig gevallen.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Agressie en geweld
Onder agressie worden fysieke of mentale agressie verstaan.
Fysiek kan zijn: bedreiging, schoppen of slaan, of aanvallen.
Mentaal kan treiteren of pesten zijn.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Bedreiging
In de meeste gevallen is bedreiging het dreigen met fysiek geweld of de dood tegen een persoon, zijn vrienden en familie of eigendommen. Bedreigingen kunnen op verschillende manieren worden geuit.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Discriminatie
 Bij discriminatie wordt onterecht verschil gemaakt in de behandeling van mensen. Zo kan er onder meer worden gediscrimineerd op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele voorkeur.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Veiligheid
Het is erg belangrijk dat een medewerker zich veilig voelt op de werkvloer. Indien dit niet het geval is kan dit negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van de medewerker. Denk hierbij aan slapeloosheid, concentratieproblemen, angst, agressie en stress.
Onze mediators uit Deventer kunnen helpen met het oplossen van dit soort conflicten.

Hulp nodig bij conflictbemiddeling?
Onze mediators helpen: Van Overbeek De Meyer Mediation

Wat te doen als uw werkgever dreigt met ontslag?

Als werknemer heeft u te maken met de arbeidsovereenkomst die u aangaat met uw werkgever en met het CAO.

Als uw werkgever dreigt met ontlsag is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.
Samen met een advocaat kunt u inzicht vergaren hoe sterk u er juridisch voorstaat. Daarnaast kan een advocaat voor uw belangen opkomen, bijvoobeeld bij onderhandelingen in financiële zicht.

Hoe sterk u er juridisch voorstaat kan afhankelijk zijn van de voorwaarden in uw contract. Bij een arbeidscontract voor een onbepaalde tijd heeft u bijvoorbeeld meer rechtsbescherming dan bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Een werkgever mag u alleen ontslaan als hij daar een geldige reden voor heeft.
Mocht u van mening verschillen met uw werkgever, dan is het is prettig als u iemand heeft die u goed adviseert.

Schoebroek advocaten kan u adviseren en bijstaan in zulke ontslagprocedures.

Failliet? Wat nu?

Op het moment dat u een groot deel van uw bedrijfsvermogen kwijt bent kan dat een flinke tegenslag zijn. Om deze reden is het dan ook aan te raden om de hulp van een advocaat in te schakelen. Voordat u failliet verklaard kan worden moet u hier eerst een aanvraag voor doen, of uw schuldeisers doen dit voor u.

Een advocaat kan u bijstaan in dit gehele proces. Ook kan een advocaat voorkomen dat u daadwerkelijk failliet wordt verklaard.

De rechter doet uitspraken met betrekking tot faillissement.
Het kan drie kanten opgaan:

- Het bedrijf wordt failliet verklaard en verliest direct de zeggenschap en het bijbehorende vermogen.
- Het faillissement wordt omgezet in een wettelijke schuldsanering om de schulden af te lossen.
- De faillissementsvraag wordt afgekeurd, bij aantoning dat het faillissement niet reëel is.

Heb u een advocaat nodig die u bijstaat bij schuldsanering? Antonia Advocaten staat voor u klaar!

Partneralimentatie; hoe werkt het?

Wanneer u na de echtscheiding niet voldoende inkomen heeft om uzelf van levensonderhoud te kunnen voorzien, heeft u recht op partneralimentatie. Bij de beschikking betreffende een echtscheiding, kan de rechter, wanneer u over onvoldoende inkomsten beschikt, ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen. 

Hier bestaat de gedachte dat partners elkaar zowel tijdens als na het huwelijk elkaar horen te steunen.

Om de hoogte hiervan te bepalen, wordt eerst gekeken naar de levensbehoefte van de (ex-) partner. Wat zou het meest ideale budget zijn om aan de benodigde levensbehoefte te voldoen? De behoefte wordt dus vastgesteld.

Daarnaast wordt de draagkracht van de levenspartner bekeken, in hoeverre kan hij/zij dit betalen?

Schoebroek advocaten denkt hierbij met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Scheiden, en dan..?

Als u gaat scheiden bevindt u zich natuurlijk een erg vervelende situatie. Het kan als een fijne ondersteuning werken als u juridische adviezen hierin krijgt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Een huwelijk kan enkel worden ontbonden door een rechter.
U kunt via verschillende wegen het scheidingsproces doorlopen.

De eerste optie is een mediator. Dit is een manier om de gevolgen van een scheiding goed te regelen, doordat partners zich verdiepen in elkaars verhaal kan er soms toch een compromis ontstaan. Er bestaat ook een risico dat levenspartners er niet uitkomen samen. Kies dus heel zorgvuldig een mediator uit die verstand heeft van zaken.  U kunt mensen die opgeleid zijn tot mediator vinden in het Mediators Federatie Kwaliteitsregister.

De tweede optie is dat er gezamenlijk een advocaat in de armen wordt genomen. Hier wordt er minder diep ingegaan op emotie en de focus ligt op het juridische/zakelijke aspect. Een advocaat maakt de juridische gevolgen inzichtelijk voor het gehele gezin en er worden afspraken vastgelegd. Samen wordt een ouderschapsplan opgesteld.

Een andere optie is dat ieder apart van elkaar een advocaat inhuurt. De advocaat zal strijden voor de belangen van zijn cliënt. Dit is voornamelijk aan te raden wanneer er écht geen overleg mogelijk is tussen beide partijen.

Juridisch advies nodig wanneer het aankomt op scheiden? Of bent u op zoek naar een van bovenstaande partijen?

Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met Antonia advocaten.

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid, een situatie die u liever voorkomt. Maar als u dan tóch onoverhoopt in deze situatie belandt, is het fijn als u hier in zekere mate hulp bij krijgt.

In onderstaand artikel vindt u enige informatie over arbeidsongeschiktheid.

Wie bepaalt of ik arbeidsongeschikt ben?
Allereerst analyseert een medisch adviseur de situatie en krijgt daarbij hulp van een medisch specialist. Zodoende beoordeelt hij wat er aan de hand is en tot welke beperkingen dit leidt.

Een arbeidsdeskundige bepaalt vervolgens of u in staat bent om uw huidige werk uit te voeren of dat een alternatief passend is

Heb ik recht op een uitkering?
Bij langdurige ziekte heeft u de eerste 2 jaar recht op een uitkering; u ontvangt minimaal 70% van het salaris. Na 2 jaar verandert dit, mogelijk heeft u dan recht op een WIA-uitkering (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Het is belangrijk om u goed te laten  te laten adviseren wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Voor advies kunt u altijd contact opnemen met Schoebroek advocaten , te Deventer
.